Mediace

Proces mediace

 • Nejprve jsou strany obeznámeny s mediací jako takovou, jejím průběhem, podmínkami a pravidly, které si vzájemně odsouhlasí.  
 • Formálně mediace začne uzavřením a podpisem smlouvy o mediaci, ve které si strany ujednají bližší podmínky průběhu mediace. 
 • Dále se pak probírá samotný spor. Strany seznamují mediátora se situací, kterou se rozhodli řešit a ten se zároveň snaží zjistit skutečné zájmy obou stran. Získá-li všechny tyto informace, může se zaměřit na nalezení ideálního řešení sporu 
 • Dohodnou-li se následně strany na řešení, které oběma vyhovuje, přistoupí se k uzavření mediační dohody, kde je kromě jiného stanoven způsob řešení sporu. 
 • Mediátor není za obsah dohody odpovědný, ta je zcela v rukou účastníků. Přesto by měl dohlédnout na to, aby nebyla v rozporu s právem a mohlo dojít k jejímu naplnění.  

Důvody, proč si zvolit mediaci

 • Pokud chcete mít kontrolu nad výsledkem řešení Vaší situace 
 • Pokud se chcete vyhnout zdlouhavým soudním řízením 
 • Pokud chcete snížit náklady spojené se soudním řešení sporu 
 • Pokud chcete otevřít jakékoliv téma v absolutně bezpečném prostředí 
 • Pokud chcete snížit napětí, emoce a zlepšit vztahy s druhou stranou 
 • Pokud si chcete ujasnit potřeby, očekávání a zájmy své, i druhé strany 

Co je první nařízené setkání s mediátorem? 

Toto setkání není mediací. Jedná se o cca 20minutovou neformální schůzku, jejímž cílem je seznámit strany s mediací jako alternativním způsobem řešení jejich situace. V podstatě jsou strany informovány o principech, průběhem a cílem mediace. Dále se strany dozví, jaká je role mediátora, stran a co je výstupem mediace. Na konci setkání se rozhodnou, zda chtějí pokračovat dál samotnou mediací či nikoli. 

Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem je 400,- Kč za každou započatou hodinu. Odměna je určena §15 vyhlášky č.277/2012 Sb. 

Jak dlouho trvá jedno mediační setkání?

Jedno setkání je obvykle 3hodinové, což je dostatečná doba pro to, aby mohly strany v klidu sdělit, co je přivádí a mohly tak hledat nová přijatelná řešení jejich situace. Mediačních setkání se může naplánovat tolik, kolik je potřeba, obvykle postačí 2-3. 

Jaká je cena mediačního setkání?

Cena se odvíjí od typu sporu, v rozmezí 2.000 Kč – 5.000 Kč* 

Strany hradí cenu služby rovným dílem, není-li dohodnuto jinak. Služby se hradí na místě po uskutečnění mediace.  

*dle náročnosti mediace a počtu zainteresovaných stran 

Principy mediace

Dobrovolnost

Mediace je pro všechny strany zcela dobrovolná. Kdokoliv ji může v jakékoliv fázi přerušit nebo ukončit. Strany se mohou samy rozhodnout, jaká témata budou během mediace probírána, tedy pokud jim bude nějaké téma nepříjemné, mohou odmítnout ho otevřít. Jaký bude výsledek mediace, je zcela v rukou stran. Mediace může být ukončena sepsáním dohody, mediačního zápisu, podáním ruky, nebo i nedohodou, což je zcela v pořádku. 

Nestrannost

Mediátor je zcela nestranná osoba. Nehodnotí, nesoudí, neposuzuje a nerozhoduje za strany. K výrokům stran je neutrální. Pouze v zákonem daných případech může stranám poskytnout svůj nezávazný názor, ovšem pokud s tím strany souhlasí. Toto zaručuje mezi stranami a mediátorem důvěrný vztah, který je pro mediaci nezbytný.

Neformálnost

Mediace se díky své flexibilitě dokáže přizpůsobit potřebám stran jak v otázkách času, místa, průběhu či způsobu vedení mediace. Komunikace je vedena neformálně, jazykem, kterým všechny strany rozumí.  

Mlčenlivost

Zapsaný mediátor se musí řídit ze zákona zásadou mlčenlivosti. Tedy cokoliv si strany během mediace sdělí, zůstane v mediační místnosti. Mediátor nesmí podávat žádné informace o skutečnostech, o kterých se dozví, žádné třetí osobě (ani soudu), ledaže by ho všechny strany zprostily mlčenlivosti.